هزینه ها

شرایط و ضوابط کلینیک ساختمانی تهران به این گونه است که شما می توانید هزینه ها را هم به صورت پیش پرداخت و هم به صورت پس پرداخت ، پرداخت نمایید

تعمییرات

هزینه بر اساس نوع تعمیرات

 • تعمیر کامل
 • تمییز سازی
 • تضمین تعمییر
 • پرسنل کارآمد

بازسازی

هزینه بر اساس نوع بازسازی

 • بازسازی کامل
 • ایمن سازی
 • دیزاین های متنوع

تاسیسات

هزینه بر اساس نوع تاسیسات

 • قطعات اصلی
 • ضمانت کیفیت
 • رنگ بندی متنوع
 • طرخ های مختلف
تماس مرکزی( تمام مناطق)

Enter your keyword